ΩN - Christian Juul Mikkelsen - Slægtsforskning


Anetavle
Slægtsdatabase
Efterlysning
Bandar-log
Skifter
Links
Heureka
Fæstebreve
Sager
Snekastning
Reol
ΩN


Formålet med denne hjemmeside er at give adgang til Carl Christians Anetavle, der er et resultat af min slægtshistoriske interesse.

En bredere oversigt over hans slægt er tilgængelig i min Slægtsdatabase, der er opbygget ved hjælp af Webtrees og også indeholder de anvendte kilder.

Efterlysning indeholder en række spørgsmål, hvor jeg er kørt fast.

Skulle du sidde inde med en eller flere besvarelser, eller ønsker du blot kommentere eller forespørge om noget på min hjemmeside, så send mig en e-mail.The page ΩN (previously hosted under my logo ΩN) contains the 2015 edition of my thesis:
Lattice Theoretic and Logical Aspects of Elementary Topoi, March 1976, Various Publication Series No. 25, Department of Mathematics, Aarhus University.